มะเร็งนิวโรบลาสโตมา คืออะไร

มะเร็งนิวโรบลาสโตมา เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่มักจะพบได้บ่อยจากเด็กเล็ก ซึ่งจะเป็นการเกิดมาจากเซลล์ตัวอ่อนของระบบประสาท หรือที่เรียกว่า Neuroblast ที่จะเจริญต่อไปเป็นปมประสาท(Ganglion) ของประสาทซิมพาทีติค ที่กระจายอยู่ทั้งด้านซ้าย และขวา ตลอดทั้งความยาวของกระดูกสันหลัง และรวมไปถึงในส่วนของเนื้อเยื่อส่วนหนึ่งของระบบต่อมหมวกไต เพราะฉะนั้น มะเร็งนิวโรบลาสโตมา จึงสามารถเกิดขึ้นได้ปกติภายในร่างกายตามแนวทั้งสองข้างของกระดูกสันหลัง และที่ต่อมหมวกไต

อนึ่ง ระบบประสาทซิมพาทีติด ก็คือ ระบบประสาทชนิดหนึ่งที่อยู่ภายในร่างกาย ที่มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ เช่น เช่น การบีบตัวของลำไส้ การเต้นของหัวใจ และยังเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาที่ตองสนองต่อตัวกระตุ้นจากภายนอกร่างกาย เช่น ความเครียด ความกลัว ความกังวล การตกใจ เป็นต้น

มะเร็งนิวโรบลาสโตมา เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่สามารถพบเจอได้ในเด็กเล็กเป็นจำนวนมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6 – 10% ของมะเร็งที่พบเจอในเด็กทั้งหมด โดยที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบเจอในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ขวบลงไป เช่นเดียวกันกับ มะเร็งวิมส์ โดยที่ข้อมูลจากการศึกษา ได้บอกเอาไว้ว่าจะพบอยู่ที่ประมาณ 40% ของ มะเร็งนิวโรบลาสโตมา ที่จะพบภายในเด็กที่มีช่วงอายุที่ต่ำกว่า 1 ปี และค่าเฉลี่ยของเด็กที่มีอายุ 1 – 2 ปี จะพบอยู่ถึง 35% โดยที่อายุเฉลี่ยของเด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปี จะพบอยู่ที่ประมาณ 25% ซึ่งจะสามารถพบได้จากเด็กที่มีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ได้น้อยมาก

ทั้งนี้ มะเร็งนิวโรบลาสโตมา จะมีตัวเลขที่สามารถพบได้จากเด็กที่มีผิวขาวสูงกว่า เด็กผิวดำ และมักจะพบ มะเร็งนิวโรบลาสโตมา จากเด็กผู้ชาย มากกว่าเด็กผู้หญิงเล็กน้อย โดยตัวเลขค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.2:1 ของปริมาณทั้งหมด โดยที่ภายในประเทศไทยก็ได้มีรายงานออกมาในปี 2546 จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเอาไว้ว่า มะเร็งนิวโรบลาสโตมา เป็นโรคที่พบในเด็กไทยทั้งหมดอยู่ที่ 6.3 ราย ต่อ ประชากรเด็กไทย 1 ล้านคน

มะเร็งนิวโรบลาสโตมา เกิดจากอะไร

สำหรับสาเหตุที่ส่งผลโดยตรงต่อ มะเร็งนิวโรบลาสโตมา ทุกวันนี้ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาออกมาที่แน่ชัด แต่จากข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมจากการค้นคว้าได้บอกเอาไว้ว่า เกิดขึ้นมาจากความผิดปกติจากพันธุกรรม ทั้งชนิดที่สามารถถ่ายทอดเองได้ เพราะ เพราะโรคนี้จะพบได้สูงขึ้นจากเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่มีประวัติการเป็นมะเร็งชนิดนี้ และพันธุกรรมที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นจากตัวเด็กเอง เพราะจะพบว่ามียีน ที่ผิดปกติชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาที่เรียกว่า ‘N Myc gene’ ซึ่งเป็นจีนที่ใช้เป็นตัวบอกว่าโรคนี้รุนแรง

เพราะว่า มะเร็งนิวโรบลาสโตมา ถือเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่ยังไม่สามารถหาวิธีการรักษาได้อย่างแน่ชัด จึงได้มีการศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ของทั้งบิดา และมารดา ในช่วงที่มีการผสมของไข่ กับอสุจิ หรือจากมารดา ในระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น อาชีพ และการสัมผัสต่อสารเคมีต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ แต่ทั้งหมดก็ไม่พบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่แน่ชัดต่อการเกิดมะเร็งนิวโรบลาสโตมา